SEURAKUNNAN SÄÄNNÖT

 

Porin Helluntaiseurakunta on itsenäinen uskonnollinen yhdyskunta, joka kuuluu Suomen helluntailiikkeeseen.

 

 

 

456

 

7 8

 

PORIN HELLUNTAISEURAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ,
hyväksytty yhdyskunnan kokouksessa 7. 6. 2015

 

1§ JOHTOSÄÄNTÖ
Johtosääntö on alempi säädös kuin Porin Helluntaiseurakunnan yhdyskuntajärjestys, joten ristiriitatilanteessa toimitaan yhdyskuntajärjestyksen määrittämällä tavalla.

 

2§ USKON PÄÄKOHDAT

 2.1 Raamattu
Pyhä Raamattu on Pyhän Hengen innoituksesta syntynyt Jumalan sana ja oppimme ainoa perusta.

2.2 Jumala
On yksi, iankaikkinen Jumala kolmessa persoonassa: Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Jumala on taivaan ja maan luoja.
Jeesus Kristus on Jumalan Poika, joka sikisi Pyhästä Hengestä, syntyi ihmiseksi neitsyt Mariasta ja eli synnittömän elämän opettaen ja tehden tunnustekoja. Ristinkuolemallaan Jeesus sovitti maailman synnin, nousi kuolleista ja astui ylös taivaaseen Isän oikealle puolelle.
Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen ja yhteyteensä, mutta syntiinlankeemuksessa ihminen joutui eroon Jumalasta. Uskomalla Jeesukseen ihminen saa lahjaksi vanhurskauden ja uudestisyntyy Jumalan lapseksi.
Pyhä Henki herättää ihmisen hengellisesti niin, että hän voi ottaa vastaan Jumalan valmistaman pelastuksen. Tällöin Pyhä Henki tulee häneen asumaan. Jeesus kastaa uskovan Pyhällä Hengellä, joka jakaa armolahjoja seurakunnan rakentumiseksi niin kuin apostolien aikana. Uskova on tarkoitettu elämään Pyhän Hengen täyteydessä Hengen hedelmää kantaen. Jeesus on tuleva takaisin niinkuin Sanassa on ilmoitettu.

2.3 Seurakunta
Seurakunta on Jeesuksen perustama ja johtama, apostolien opetukselle rakennettu uskovien yhteisö. Kaikki uskovat kaikkialla ja kaikkina aikoina kuuluvat yhteiseen seurakuntaan, joka näkyvällä tavalla ilmenee paikallisseurakuntana. Jeesus käski seurakuntaansa tekemään kaikista kansoista opetuslapsia, kastamaan ja opettamaan heitä. Seurakunta muodostaa hengellisen papiston, jonka tehtävänä on palvella Herraa ja osoittaa kristillistä rakkautta kaikkia ihmisiä kohtaan.
Porin Helluntaiseurakunnan tehtävänä on tehdä Jumalan valtakunnan työtä aikaan sopivalla tavalla. Helluntailaisella seurakuntatyöllä on Porissa historiaa vuodesta 1928, joten sillä on vahva historia porilaisessa kristillisessä toiminnassa.

 

3§ KÄYTÄNNÖN TOIMINTA

 3.1 Porin Helluntaiseurakunnan jäsenet
Jäsenten aseman ja oikeuksien suhteen toimitaan siten, kuin yhdyskuntajärjestyksessä on määritelty.
Porin Helluntaiseurakunnasta toiseen seurakuntaan muuttava jäsen, huolimatta toisen seurakunnan järjestäytymismuodosta, menettää jäsenyytensä yhdyskunnasta eli hänet erotetaan yhdyskuntajärjestyksen 3§ mukaisesti.
Vanhimmisto on päättänyt, että Porin Helluntaiseurakunnan aiempien järjestäytymismuotojen jäsenillä on samat oikeudet kuin varsinaisilla jäsenilläkin, niin pitkälle kuin laki sallii. Jos joltakin aiempien järjestäytymismuotojen jäseneltä perustellusta syystä nämä oikeudet evätään, siitä ilmoitetaan hänelle kirjallisesti.
Yhdyskuntajärjestyksessä sanotut oikeudet ja velvollisuudet koskevat yhdyskunnan varsinaisia jäseniä. Yhdyskunnan asioista päättävät yhdyskunnan varsinaiset jäsenet, joita voidaan valita seurakunnan juridista vastuuta sisältäviin luottamustehtäviin.

3.2 Ulkojäsenet
Yhdyskuntaan ei oteta ulkojäseniä.

3.3 Yhdyskunnan kokous
Yhdyskunnan virallinen kokous käyttää ylintä päätösvaltaa seurakunnassa, siten, kuin yhdyskuntajärjestyksessä on määritetty. Yhdyskunnassa voidaan järjestää myös seurakunnankokouksia, jotka eivät ole virallisia kokouksia ja joissa ei tehdä juridisesti sitovia päätöksiä. Kokousten koollekutsumisessa noudatetaan yhdyskuntajärjestystä.

 3.4 Vanhimmisto
Vanhimmisto johtaa seurakuntaa siten, kuin yhdyskuntajärjestyksessä on määritetty. Vanhimmiston toimihenkilöiden toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Jaostot toimivat vanhimmiston alaisuudessa yhdyskuntajärjestyksen mukaisesti. Ne kokoontuvat puheenjohtajansa kutsusta käsittelemään toimialaansa kuuluvia asioita ja tehtäviä. Jaostot voivat tehdä toimialaansa liittyviä esityksiä päätösehdotuksineen vanhimmistolle sekä pienemmissä asioissa johtoryhmälle tai toiselle jaostolle. Jäsenet jaostoihin valitaan yhdyskuntajärjestyksen määräämällä tavalla varsinaisista jäsenistä. Jaostojen kokouksiin ja toimintaan voivat osallistua myös työsuhteessa olevat pastorit ja vanhimmiston puheenjohtajat.

3.5 Johtava pastori
Yhdyskunnan operatiivisena johtajana toimii vanhimmiston alaisuudessa Porin Helluntaiseurakunnan johtava pastori. Hänet valitaan tehtäväänsä yhdyskunnan kokouksessa vanhimmiston esityksestä.
Johtava pastori valvoo yhdyskunnan työtä kotimaassa ja lähetyskentillä ja johtaa yhdyskunnan hallintoa hyväksytyn toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti.

 3.6 Pastorit ja muut toimihenkilöt
Tehtävänsä toteuttamista varten yhdyskunnalla on pastoreita sekä vanhimmiston tarpeellisiksi katsomia muita toimihenkilöitä. Pastorit toimivat toimenkuvansa mukaisesti ja vastaavat oman toimialansa kehittämisestä ja hoidosta.
Pastorit ja lähetystyöntekijät valitaan tehtäviinsä vanhimmiston esityksestä yhdyskunnan kokouksessa. Muut palkatut työntekijät valitsee vanhimmisto.

3.7 Johtoryhmä
Yhdyskunnan johtoryhmän muodostavat johtava pastori, muut pastorit sekä vanhimmiston puheenjohtajat. Johtoryhmän puheenjohtajana toimii johtava pastori. Vanhimmisto voi nimetä johtavan pastorin esityksestä johtoryhmään myös muita jäseniä.
Johtoryhmä valmistelee vanhimmiston kokouksissa käsiteltävät asiat, käsittelee jaostojen esitykset ja päättää niistä asioista, jotka vanhimmisto sille siirtää.

 

4§ TOIMITUKSET

 4.1 Kaste
Jeesuksen asettama kaste liittyy Jumalan pelastustyöhön. Kaste toimitetaan uskovalle Jeesuksen käskystä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen veteen upottamalla. Kastettavan edellytetään liittyvän kristilliseen seurakuntaan.

4.2 Ehtoollinen
Ehtoollinen on Jeesuksen seuraajilleen asettama muisto- ja yhteysateria, jossa Hän on Henkensä kautta läsnä. Ehtoollinen julistaa Jeesuksen sovitustyötä ja on osallisuutta Hänen kuolemaansa ja ylösnousemukseensa. Herran pyhää ehtoollista vietetään seurakunnassa Jeesuksen ja apostolien opetuksen mukaisesti. Vanhimmisto päättää ehtoollisen viettoon liittyvistä käytännöistä ja ajankohdista. Ehtoollinen on avoin kaikille uskoville.

 4.3 Avioliittoon vihkiminen
Avioliittoon vihkiminen toimitetaan miehen ja naisen välillä.

4.4 Lasten siunaaminen
Lapsi voidaan vanhempien toivomuksesta rukouksin siunata Jeesuksen antaman esimerkin mukaan.

4.5 Hautaaminen
Vainaja haudataan kristillisen tavan mukaan. Hautaamisessa noudatetaan seurakunnan tavanomaisia hautausmenoja sen mukaan, kuin omaiset ja hautauksen toimittaja siitä sopivat. Siunaamisen toimittava henkilö huolehtii, että seurakunnan kukat lasketaan tilaisuudessa.

 

5§ MUUT MÄÄRÄYKSET

5.1 Oikeus vihkimisestä kieltäytymiseen
Yhdyskunnan vihkioikeuden haltijalla on omantuntonsa ja vakaumuksensa perusteella oikeus kieltäytyä vihkimästä avioliittoon.

 5.2 Rippisalaisuus
Yksityisessä ripissä tai muuten sielunhoidossa uskottua asiaa ei saa ilmaista, eikä myöskään sitä henkilöä, joka sielunhoitajalle on uskoutunut.
Jos joku yksityisessä ripissä tai sielunhoidossa ilmaisee yleisen lain mukaan ilmiannettavan rikoksen olevan hankkeissa, sielunhoitajan on kehotettava häntä ilmoittamaan asiasta viranomaisille tai sille, jota vaara uhkaa. Jollei hän suostu siihen, sielunhoitajan on kerrottava hyvissä ajoin ja varovasti asiasta viranomaisille. Se on suoritettava kuitenkin niin, ettei asianomainen suoraan tai välillisesti tule siitä ilmi. Ilmoitusvelvollisuuden suhteen on toimittava siitä annetun lain mukaisesti.

5.3 Vaitiolovelvollisuus
Yhdyskunnan palveluksessa tai luottamustehtävässä oleva ei saa käyttää hyödykseen, eikä ilman asianosaisen lupaa ilmaista asemassaan tietoon saamaansa seikkaa, joka on erikseen säädetty tai määrätty salassa pidettäväksi. Tämän lisäksi vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluu asianomaisen terveydentila tai seikka, jota asian laadun vuoksi ei muutoin tulisi ilmaista.

5.4 Ilmoitukset syntymästä ja kuolemasta
Jos lapsi halutaan rekisteröidä yhdyskuntaan kuuluvaksi, on väestörekisterikaavake toimitettava seurakunnan jäsenluettelonhoitajalle täytettäväksi.
Jäsenen yhdyskuntaan kuulumattoman puolison kuolemasta tulee ilmoittaa seurakunnan jäsenluettelonhoitajalle siviilisäädyn muuttamista varten.

 

6§ JOHTOSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN
Yhdyskunnan johtosääntöä voidaan muuttaa yhdyskunnan virallisen kokouksen 2/3 enemmistön päätöksellä.